Adatvédelmi Tájékoztató

CODEX Zrt. (2092 Budakeszi, Szüret utca 5.), mint adatkezelő (a továbbiakban: CODEX Zrt.) elkötelezett a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelme iránt. Erre figyelemmel a CODEX Zrt. a 2018. május 25. napját megelőzően a weboldalán regisztrált adatokat törli, ezért kérjük, hogy amennyiben kapcsolatban kíván velünk maradni, úgy regisztrációját szíveskedjék megismételni. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el Adatvédelmi Tájékoztatónkat.

A CODEX Zrt. – eleget téve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, azaz az új uniós Általános Adatvédelmi Rendelet (a továbbiakban: GDPR) alapján fennálló kötelezettségének – ezúton tájékoztatja Önt, mint a CODEX Zrt. weboldalának látogatóját az alábbiakról:

 

A CODEX Zrt. adatai, elérhetőségei:

Cégnév. CODEX Értékpapírnyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 2092 Budakeszi, Szüret utca 5.

Cégjegyzékszám: 13-10-040660

Képviselet: A CODEX Zrt-t az Igazgatóság tagjai képviselik 2-2 igazgatósági tag együttes cégjegyzési jogosultságával. Az Igazgatóság tagjairól a cégnyilvántartás tartalmaz adatokat.

Weboldal: www.codex.hu

E-mail: info@codex.hu; titkarsag@codex.hu

 

Társaságunk az adatkezelés során alábbi alapelveket követi:

a) a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.

b) a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.

c) az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.

d) Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük

e) a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.

f) megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

 

Társaságunk az Ön személyes adatait

a) az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeli, azaz gyűjti, rögzíti, rendszerezi, tárolja és felhasználja.

b) egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.

c) bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

A CODEX Zrt. marketing célú felhasználás (hírlevelek, tájékoztatók stb. elektronikus úton történő megküldése) és ügyfélszerzés, valamint ajánlatok készítése és szerződéses kötelezettség, illetve bizonyos esetekben jogszabályi által előírt kötelezettség teljesítése céljából kezeli a  https://www.codex.hu weboldalon a regisztrált látogatók (a továbbiakban: Felhasználók) személyes adatait és nagy hangsúlyt fektet a személyes adatok védelmére és az adatok körültekintő kezelésére. A CODEX Zrt. a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely garantálja az adatok biztonságát.

Az adatkezelési tevékenységünket az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i 2016/679. rendelete (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek maximális betartásával végezzük.

A CODEX Zrt. az adatkezelés során jellemzően a GDPR-ban megjelölt adatkezelési jogalapok közül az alábbiakat alkalmazza:

 • az érintett hozzájárulása,
 • a szerződés teljesítése,
 • jogszabályi kötelezettség teljesítése és
 • egyes esetekben jogos érdekeink érvényesítése.

Társaságunk az érintettek személyes adatait jogszerűen kizárólag olyan adatfeldolgozók részére adja át, akik tevékenységünk végzése során szerződés alapján Társaságunk részére szolgáltatást végeznek (pl. információtechnológiai szolgáltatást nyújtó szerződött partner). Az adatfeldolgozók az adatok felhasználásáról nem hoznak döntést, csupán a CODEX Zrt. utasításai alapján teljesítenek feladatokat bizonyos technikai feladatok kivitelezésében.

Egyebekben a CODEX Zrt. nem ad át harmadik személy(ek) részére személyes adatokat és ilyen adatokat nem továbbít külföldre.

A CODEX Zrt. személyes adatokat – a szerződéses, illetve jogszabályi kötelezettség teljesítése, valamint egyes esetekben jogos érdekeinek érvényesítése kivételével – az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli, ezidő alatt azonban folyamatosan biztosítja az adatkezelési szabályok betartását és a személyes adatok maximális védelmét.

Tájékoztatjuk, hogy Ön bármikor, korlátozás nélkül tájékoztatást kérhet az Önre vonatkozó személyes adatokról. Kérheti azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ön hozzájárulásával kezelt adatokra vonatkozóan a hozzájárulását bármely időpontban, korlátozás nélkül visszavonhatja, mely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A sütik és azok kezelése

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a felhasználói felület testre szabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

A honlapunkkal kapcsolatos adatkezelésünk

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció, illetve a Társaságunkkal kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja

 • a regisztráció törlésével,
 • az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve
 • a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból – 5 munkanapos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

Egyéb adatkezelési kérdések

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait.

Társaságunk külföldre nem továbbít adatokat.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Társaságunk adatkezelésében részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg honlapunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.

Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei

Ön az adatkezelésről

 • tájékoztatást kérhet,
 • kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

 

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap:https://naih.hu/

 

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy kivételesen a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

 • adatairól,
 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
 • az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A CODEX Zrt. a fentiek szerint kérelmet, illetve az adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen tájékoztatás iránti igényt magyar és angol nyelven egyaránt befogad.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 (Harminc) napon belül adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás díjmentes. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat, illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő  legfeljebb 30 (Harminc) napon belül írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljük elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 (Harminc) napon belül megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést megszüntetjük és az adatokat zároljuk.

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi perek elbírálása az illetékes törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.

Amennyiben adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen kérdése merül fel, úgy készséggel állunk Rendelkezésére!

Budakeszi, 2018. május 25.

CODEX Zrt.